T-STK ÇOGEP TÜZÜĞÜ Featured

Rate this item
(0 votes)
Written by  Published in: Uncategorised

T-STK ÇOGEP TÜZÜĞÜ

Madde 1: Genel Bilgiler:

T-STK ÇOGEP Rehberi: T-STK ÇOGEP çalışma usullerinin yer aldığı T-STK ÇOGEP Tüzüğü ve diğer dokümanları kapsar. 

Kuruluş Tarihi: 2012

Merkezi: Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/İstanbul

Koordinatörü: Hülya Şule AZAKLI

Madde 2: T-STK ÇOGEP Tanımı ve Yasal Dayanağı:     

T-STK ÇOGEP, STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) organlarından biridir. TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğünde Birim kuruluşu ile ilgili maddelere dayanılarak kurulmuştur. (Bkz. Madde 23-23.1 Birim Oluşturma)

TÜRAP aileyi bütüncül olarak ele alırken T-STK ÇOGEP aileyi oluşturan bireylerden çocuk ve genci kendine alan olarak seçer, aile bağlamından koparmadan her açıdan değerlendirerek çalışmalar yapar.

Madde 3: Vizyonu/Misyonu:

Vizyonu: Günümüzde çözülme riski taşıyan aile kurumunun ve değer kaybı yaşayan aile bireylerinin statüsünü yükseltmek, güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin yer aldığı bir dünyaya ulaşmaktır.

Misyonu: Çocuk ve genci kendine faaliyet alanı olarak seçen STK, kurum /kuruluş, uzman, akademisyen vb. arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği oluşturarak projeler üretmek, üretilmiş proje ve politikaları etkileyen çalışmalar yapmaktır.

Madde 4: İlkeleri:

a)Çalışmalarını “T-STK ÇOGEP Rehberi” çerçevesinde yapmak, bu metinde yer almayan konularda “TÜRAP Mutabakat Tutanağı” ve “İçtüzüğünden” yararlanmak.

b)Sağlıklı aile kurumu ve bireylerinin yetiştirilmesi ve aile kurumunun sorunlarının giderilmesi için üretilen çözümlerde özdeğerlerimizi ve kültürel kodlarımızı dikkate almak,

c)Katılımcıların bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,

d)  Arzuları dışında katılımcıları herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,

e)Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, demokratik kurallarla çalışmak,

f)T-STK ÇOGEP’den ayrılmak isteyen kuruluşları zorlamamak ve kınamamak,

g)  Çalışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak, toplantıda konuşulan, tartışılan konuları netleşmeden ve duyuru kararı almadan farklı çevrelerle paylaşmamak,

h)T-STK ÇOGEP olarak siyasi ve ticari bir yapılanma içinde yer almamak.

Madde 5: Faaliyetleri

a.    T-STK ÇOGEP’in ele aldığı ana konuda çalışma yapan öncelikle TÜRAP ve T-STK ÇOGEP Katılımcıları, Kamu Kurum/Kuruluşu, Özel Sektör, Akademisyen vb.nin envanterini çıkarmak, faaliyet alanları, raporları, projeleri ve tezlerine ulaşmak,  bu kuruluş ve şahıslarla iletişim içinde olmak, ihtiyaç duyulan konularda istişare etmek ve işbirliği yapmak,

b.      T-STK ÇOGEP katılımcıları ve diğer kurumlar arasında periyodik olarak Genel Meclis Toplantıları gerçekleştirmek, tematik konularda ortak toplantılar düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,

c.       Ulusal ve uluslararası kuruluşların konu ile ilgili organizasyonlarına temsilci, gözlemci göndermek,

d.      Spesifik konularda komisyon ve alt çalışma grupları oluşturarak konuları derinine incelemek ve faaliyet yürütmek,

e.       Katılımcılarından gelen projelerin formata uygun olanlarının Türkiye genelinde ortak proje olarak desteklenmesi ve modellenmesini sağlamak,

f.       Proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar yapmak,

g.       Çocuk ve gençle ilgili tüm faaliyetleri (hukuk, eğitim, sağlık, medya vb.) incelemek, izlemek, olumlu gelişmeleri desteklemek, T-STK ÇOGEP İlkeleri doğrultusunda zararlı faaliyetlere tepki göstermek, savunuculuk yapmak,

h.      Çalışmalarını bülten, katalog, internet (web sitesi, sosyal paylaşım ağları) vb. aracılığı ile ilgililere ve kamuoyuna duyurmak,

i.        Bilgi ve belge arşivi oluşturmak.

Madde 6: T-STK ÇOGEP kuruluşu:

Kuruculardan birinin TÜRAP üyesi olma şartı ile aynı ilde en az üç STK’nın kuruluş prosedürünü yerine getirmesi ve TÜRAP İstişare Grubunun onayı ile kurulmuştur. T-STK ÇOGEP katılımcıları TÜRAP Üyesi değilse TÜRAP “İletişim Ağı” içinde sayılmaktadır.

Madde 6.1: T-STK ÇOGEP Kuruluş Prosedürü

a.       T-STK ÇOGEP yetkisi almak için başvuruda bulunan TÜRAP Üyesi STK, web sitesinden TÜRAP Mutabakat Tutanağının ilgili maddelerini ve T-STK ÇOGEP Rehberini inceleyerek, T-STK ÇOGEP merkezinin bulunduğu ilde faaliyet gösteren, aynı sahada çalışmalar yürüten en az 2 STK’nın da Yönetim Kurullarının onayını almıştır.

b.      Kendisi ile birlikte 3 Kurucu üyeyi netleştirmiştir.

c.       Kurucu üyeler adına TÜRAP İstişare Grubuna T-STK ÇOGEP kurma talebini dilekçe ile iletmiştir.

d.      TÜRAP İstişare Grubunun olumlu cevabını almış, STK, koordinatörlük ve sekretarya fonksiyonunu üstlenecek STK’yı belirlemiştir.   

e.       Kurucu üyeler T-STK ÇOGEP Rehberi çerçevesinde kendi Tüzüğünü oluşturmuştur. Bu aşamada TÜRAP Genel Sekreteri ve Danışma Denetleme Grubu/DDG’den yardım almıştır.

f.       Aynı sahada faaliyet gösteren STK, kamu kurum/kuruluşları, özel sektör temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler vb. ile iletişim kurarak T-STK ÇOGEPin tanıtımını yapmış, katılımcıları belirlemiştir.

g.      T-STK ÇOGEP organlarını oluşturarak kuruluş prosedürünü tamamlamıştır.  

Madde 6.2: T-STK ÇOGEP’de 5 ana fonksiyon

a.       Karar Alma: Kararlar T-STK ÇOGEP Karar Organı üyeleri tarafından alınır,

b.      İdare İletişim: Sekretarya çalışmaları ÖZLENDER Merkezinde koordinatör ve sekreter tarafından yürütülür,

c.       Planlama: Etkinliklerinin planlaması ve stratejik planlama Koordinatör ve Karar Organı üyeleri tarafından yapılır,

d.      Temel Etkinlikler: Planlanan etkinlikler Koordinatör, Sekreter, Komisyon/Alt Çalışma Grupları ve katılımcılar tarafından hayata geçirilir,

e.       Lojistik: T-STK ÇOGEP çalışmalarında ihtiyaç duyulan ekip, ekipman, mekan, sponsor, web sitesi, broşür, ayni ve nakdi yardımlar katılımcılar ve destekçiler tarafından sağlanır.

Madde 7: T-STK ÇOGEPin Yapılanması ve Organları

a.       Katılımcılar

b.      Karar Organı

c.       Genel Meclis

d.      Koordinatör

e.       Sekreter

f.       Komisyon, Alt Çalışma Grupları

g.       Temsilci, Gözlemci, Destekçi, Konu Merkezli Danışmanlardır.

Madde 8: Katılımcılar:

Çocuk ve gençle ilgili çalışması bulunan ve katılım prosedürünü yerine getiren STK’lar ve bireylerdir. STK’lar T-STK ÇOGEP içinde Üye (Kurucu Üye, Karar Organı Üyesi, Haberağı Üyesi) veya Misafir Statüsünde yer alabilirler. Yeterince tanınmayan kuruluşlar tanınıncaya kadar T-STK ÇOGEP’e sadece Misafir Statüsünde kabul edilirler.

Madde 8.1: Kurucu Üyeler:

T-STK ÇOGEP kuruluşunu gerçekleştiren STK’lardır, farklı bir statü tercihinde bulununcaya kadar Karar Organının doğal üyeleridir.

Madde 8.2: Karar Organı Üyesi STK’lar

Toplantılara düzenli olarak katılma imkânı bulunan, katılım prosedürünü yerine getirmiş olan STK’ların asil ve yedek temsilcileri Karar Organını oluşturur. Karar Organının, oy kullanma ve karar verme yetkisi bulunmaktadır.

Görev ve Sorumluluklar:

a.      T-STK ÇOGEP Genel Meclis toplantılarının yılda en az 2/3’üne katılmak, 

b.      Aday Katılım Dilekçelerini kriterler doğrultusunda inceleyerek statü belirlemek,

c.       İhtiyaç duyulduğunda Koordinatör işbirliğiyle Genel Meclis dışında Karar Organı toplantıları düzenlemek,

d.      Toplantılara katılmayan üyeleri, alınan kararları onaylamış olarak kabul etmek,

e.       Çalışmalara katkıda bulunmak üzere Aidat ödemek (TÜRAP’a aidat ödeyenler muaftır),

f.       Genel Meclis Toplantılarında karar alırken diğer katılımcıların istişarelerini dikkate almak,

g.      Merkeze gelen dokümanları (rapor, dilekçe vb.) değerlendirmek ve karara bağlamak,

h.      Koordinatörün çalışmalarını izlemek,

i.        Çalışmaları bir konu ve proje etrafında ayrıntılı olarak incelemek veya bir faaliyet gerçekleştirmek için komisyon/alt çalışma grupları oluşturmak.

Madde 8.3: Haber Ağı Üyesi STK’lar

Karar Organı Üyesi statüsü dışında T-STK ÇOGEP’de üye statüsünde yer alan STK ve temsilcileridir. Devam mecburiyetleri, aidat ödeme mükellefiyetleri ve oy hakları yoktur. Faaliyetleri, projeleri ve önerilerini Meclis ve Karar Organı toplantılarından en az yedi gün önce rapor halinde T-STK ÇOGEP merkezine sunarak çalışmalara katkı sağlayabilirler.

Görev ve Sorumlulukları

a.       Çocuk ve gençle ilgili alanda çalışan diğer TÜRAP ve T-STK ÇOGEP katılımcıları ile istişare, iletişim ve işbirliği içinde olmak,

b.      T-STK ÇOGEPGenel Meclis Toplantılarına katılmak,

c.       Gündem maddeleri tartışılırken, bilgi, birikim, önerileriyle katkı sağlamak,

d.      T-STK ÇOGEP çalışmalarından elde ettiği bilgileri, raporları ve T-STK ÇOGEP üyeleri ile geliştirdiği ilişki ve bağlantıları kendi kuruluşunun istifadesine sunmak,  

e.       Lojistik destek sağlamak,

f.       Ortak kabul edilen proje ve etkinliklerin bulunduğu ilde hayata geçirilmesine katkı sağlamak, bu çalışmalardan istifade etmek, hedef kitlesini faydalandırmak.

Madde 8. 4: Bireysel Katılımcılar

Gönüllü bireyler, uzman, akademisyen, kamu, yerel yönetim, özel sektör vb. kurum/kuruluş temsilcileri ve yetkilileridir. Devam mecburiyetleri ve aidat ödeme mükellefiyetleri yoktur. Oy hakları bulunmaz.

Görev ve Sorumlulukları:

a.       Toplantılarda gündem maddeleri tartışılırken bilgi, birikim ve önerileriyle katkıda bulunmak,

b.      Çalışmalardan haberdar olmak ve istifade etmek,

c.       Lojistik destek sağlamak.

Madde 8. 5: Misafirler:

Zaman zaman toplantılara katılan STK, kamu kurum/kuruluş temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler vb. ilgili bireylerdir. “Bireysel Katılımcı” statüsünde değerlendirilirler.  Aidat ödeme mükellefiyetleri yoktur. Oy hakları bulunmaz.

Görev ve Sorumluluk:

Uzmanlık alanına giren konularda katkıda bulunmak, gerektiğinde iletişim ve istişareleri toplantılar dışında da devam ettirmek.

Madde 9: Katılım Prosedürü:

Misafirler dışındaT-STK ÇOGEP katılımcısı olmak isteyen STK ve Bireyler “Dilekçe” ile başvururlar. Statüleri T-STK ÇOGEP Karar Organı kararı ve başvuran kuruluşun onayı ile belirlenir.

Madde 9.1: STK Katılımı ve Statü Belirleme:

a.       T-STK ÇOGEP’e katılmak isteyen aday STK, web sitesinden Rehberi inceler,

b.      Aday Katılımcı, “Dilekçe Formu”nu doldurur, form üzerinde “STK” şıkkını işaretler,

c.       Dilekçeye STK’nın “Aday Katılımcı STK Tanıtım Formu”,  “Kapasite Tespit Formu”, çocuk ve gençle ilgili diğer çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi ihtiva eden bir yazı ekler. Bu formlarda aday kuruluşun verdiği bilgiler doğrultusunda kuruluşun çocuk ve gençle ilgili çalışmalarının yoğunluğu dikkate alınarak Karar Organı kriterleri açısından değerlendirilir. 

d.      “T-STK ÇOGEP Sekreteri” dilekçe ve eklerini en geç 15 gün içinde “Karar Organına” iletir,

e.       “Karar Organı” aday STK’yı bu dokümanlar, web sitesi, referansları, katılımcı kriterleri üzerinden değerlendirir. Aday STK’ya uygun görülen statü seçenekleri bildirilir. Aday STK’nın yetkili organı sunulan teklif üzerinden statü tercihini belirler.

Madde 9.2: Karar Organı Üyesi STK’ların Belirlenmesi:

Başvuruda bulunan ve katılım prosedürünü yerine getiren aday STK’nın Karar Organı üyelik kriterlerini taşıdığı belirlenmişse

üKarar Organı Üyesi STK

üHaber Ağı Üyesi STK seçeneklerinden birini tercih etmesi istenir, adayın tercihi ile statüsü netleşir, katılım prosedürü tamamlanır.

MADDE 9. 3: Karar Organı Üyesi Seçilecek STK’larda Aranacak Kriterler

a.       “Karar Organı Görev ve Sorumlulukları”nı yerine getirebilecek kapasitede olması (şart)

b.      STK olarak bir merkezinin bulunması, T-STK ÇOGEP Üyeleri arasında ismi ve iletişim bilgileri ile yer alabilecek kapasitede olması (şart)

c.       T-STK ÇOGEP ana konusunda yılda en az iki etkinlik yapması veya bir projesinin bulunması (şart)

d.      Kuruluş amacının ve tüm faaliyetlerinin çocuk ve gençle alakalı olması (öncelik tercihi)

Madde 9. 4: Haber Ağı Üyesi STK: Katılım prosedürünü yerine getirmiş, dilekçesinde “STK” seçeneğini işaretlemiş,  Karar Organı Üyesi kriterlerini taşımayan kuruluşun Haber Ağı Üyeliği uygun görülmüşse adaya iki seçenek sunulur:

ü  Haber Ağı Üyeliği

ü  Misafir STK

Bunlardan birini tercih etmesi istenir. Bu kuruluşun Yönetim Kurulunun tercihi doğrultusunda statüsü netleşir.

Madde 9. 5: Bireysel Katılım:  Dilekçe Formunda Bireysel Katılım şıkkını işaretleyen ve toplantıları devamlı takip etmek isteyenadaylardır.  Karar Organı da bu katılımı uygun görüyorsa bu statüdeki katılımcılar arasında kabul edildiği bildirilir.

Madde 9. 6: Misafir Statüsü: Davetle toplantılara çağırılan STK’lar, kurum, kuruluş temsilcileri, uzman, akademisyen vb’dir. Dilekçeyle başvurmaları gerekmez. Bu statüde toplantıya katılacak olanların seçimi Koordinatörün teklifi ile Karar Organı tarafından yapılır.

Madde 10:  Genel Meclis:

Karar Organı üyeleri ile beraber T-STK ÇOGEP’in diğer katılımcılarından (Haber Ağı üyeleri ve Misafirler) oluşur. Toplantılar Genel Merkezinin bulunduğu ilde, en geç 3 ayda bir gerektiğinde daha sık düzenlenir. Ayda bir defa komisyon çalışmaları kapsamında veya belirlenen konu başlıklarında toplantılar gerçekleştirilebilir.   

Görev ve Sorumluluklar:

a.      Gündem maddelerini tartışmak, tartışılan konuları istişare etmek, alınacak kararlarda Karar Organına katkı sağlamak,

b.      TÜRAP’ın farklı illerde düzenlediği İstişare Grubu İl Toplantıları ve Genel Meclis Toplantılarına katkıda bulunmak, bu katkıyı T-STK ÇOGEP faaliyet raporu ve temsilcilerinin katılımıyla yapmak veya aynı zaman diliminde aynı ilde T-STK ÇOGEP’in ana konusuyla ilgili toplantı düzenlemek veya programlara katılmak.

Madde 10.1: Genel Meclis Toplantılarında Gündem Maddeleri

Gündem Koordinatör tarafından hazırlanır. Karar Organının onayı alınır. Toplantı tarihinden en az üç gün önce T-STK ÇOGEP üyelerine (Karar Organı ve Haber Ağı) ve uygun görülen davetlilere gönderilir. Toplantı günü gelen öneriler, Karar Organı’nın onayı doğrultusunda gündeme dâhil edilebilir.

Gündem Maddeleri genelde aşağıdaki gibidir:

1)      Açılış,

2)      Tanışma (Gündem müsait olduğunda katılımcılar çalışmaları ve kurumları hakkında güncel bilgi verirler.),

3)      Acilen görüşülmesi ve karar alınmasını gerektiren konular,

4)      Katılım başvuru dilekçeleri, diğer yazılı dokümanlar (Merkez Sekretarya raporları vb.),

5)      T-STK ÇOGEP Haber ağı üyelerinden gelen raporlar, bilgiler, projeler ve öneriler vb.,

6)      TÜRAP’tan gelen dokümanlar,

7)      Bir önceki dönemde gündemde olduğu halde karara bağlanamamış konular,

8)      Gelecek dönem etkinlik planı,

9)      Öneriler, temenniler,

10)  Kapanış

Madde 11.T-STK ÇOGEP Koordinatörü:

T-STK ÇOGEP’i temsil eden en yetkili kişidir. T-STK ÇOGEP’in sekretaryasını üstlenen kurucu STK tarafından seçilir.

Görev ve Sorumlulukları:

a.    Sekretarya ve koordinasyon çalışmalarını yönetmek,

b.    Toplantılara başkanlık etmek veya toplantı başkanını belirlemek,

c.    Merkeze gelen tüm dokümanların ilk değerlendirmesini yaparak Karar Organı üyelerine iletmek,

d.    Gündem maddelerini Karar Organı onayıyla Genel Meclis Toplantılarından en az üç gün önce üyelerine göndermek,

e.    Katılımcılar ile telefon, e-mail vb. kanallarla iletişim kurmak ve motivasyonu canlı tutmak,

f.     Çocuk ve gençle ilgili spesifik çalışma ve proje yapan katılımcılar arasında bağlantı kurmak,

g.    TÜRAP Genel Koordinatörü ile iletişim içinde olmak, T-STK ÇOGEP çalışmalarını en az üç ayda bir TÜRAP Genel Sekreterliğine rapor halinde iletmek.

Madde 12: Sekreter:

T-STK ÇOGEP Koordinatörü tarafından seçilir ve ona bağlı olarak görev yapar. Yazılı/sözlü iletişim, bilgi işlem ve dokümantasyon çalışmalarını yürütür.  

Görev ve Sorumlulukları:

a.     Koordinatörün kontrolünde T-STK ÇOGEP merkezinde çalışmak, yazılı/sözlü iletişimler, duyurular yapmak.

b.    Bilgi işlem ve dokümantasyon çalışmalarını yürütmek, defterleri (karar defteri, tutanak defteri vb.), dosya ve klasörleri (gelen evrak, giden evrak, rapor vb.) işlemek,

c.     Katılım başvurularını 15 gün içinde T-STK ÇOGEP Karar Organına iletmek, iki ay içinde alınan kararı muhataba bildirmek,

d.    Genel Meclis toplantılarının hazırlığını (toplantı dosyası, imza çizelgesi, oy çubukları, toplantı programı, gelen dilekçe ve evraklar, raporları hazırlamak, TÜRAP ve T-STK ÇOGEPin Tüzüğünü hazır bulundurmak, bir önceki toplantıda alınan kararların sonuçları ve neticelenmemiş olanlar vb.) yapmak, toplantıları izlemek, toplantı tutanağını tutmak, karar defterine işlemek,

e.    Çocuk ve gençle ile ilgili çalışma yapan katılımcılar ve TÜRAP üyelerine ait form, rapor, proje, tez vb. toplamak, tasnif etmek, gerekli dosyaları oluşturmak,

f.     Dokümanların ışığında analizler yapmak, rapor haline getirmek,

g.    Koordinatörün vermiş olduğu diğer görevleri üstlenmek.

Madde 13: Komisyonlar/ Alt Çalışma Grupları:

Karar Organının öngördüğü konu ve proje çerçevesinde en az 3 STK’nın bir araya gelerek çalışma yaptığı organlardır. Bu STK’lardan en az birinin T-STK ÇOGEP üyesi olması, birinin proje/etkinlik yürütücülüğünü ve sekretarya çalışmalarını üstlenmesi şartı aranır.  

Görev ve Sorumlulukları:

a.    Çalışma kurallarını üyeleriyle birlikte oluşturmak ve komisyon başkanını seçmek,

b.    Yürütülecek proje veya etkinliğin sekretarya sorumluluğunu yüklenecek üye STK’yı seçmek,

c.    Diğer komisyon üyelerinin görev ve sorumluluklarını netleştirmek,

d.    Komisyon üyelerinin dışında işbirliği yapılacak kurum, kuruluş, uzman, akademisyen ve diğer kişileri belirlemek,

e.    Üzerinde çalışılması istenen proje ve etkinlikleri hayata geçirmek,

f.     Komisyon çalışmalarını Koordinatöre raporlamak,

Madde 14: Temsilci, Gözlemci, Destekçi, Konu Merkezli Danışmanlar:

Temsilci: T-STK ÇOGEP’i ulusal/uluslararası etkinliklerde temsil eden kişidir, yaptığı çalışmaları Koordinatöre raporlar. Karar Organı tarafından seçilir.

Gözlemci: T-STK ÇOGEP’inele aldığı konu ile ilgiliulusal/uluslararası etkinliklere katılarak izleyen kişidir. Gözlemlerini Koordinatöre raporlar.

Destekçi: T-STK ÇOGEP çalışmalarına kaynak sağlayarak destek veren kurum, kuruluş ve kişilerdir. Verdikleri destek ile raporlarda yer alır.

Konu Merkezli Danışman: T-STK ÇOGEP’e danışmanlık hizmeti veren uzman kişidir. Çalışmasını Koordinatöre raporlar. Karar Organı tarafından seçilir.

Madde 15. Danışmanlık ve Denetleme:

TÜRAP Danışman ve Denetleme Grubu (DDG), T-STK ÇOGEP’e kuruluş aşamasından itibaren danışmanlık hizmeti vermektedir. T-STK ÇOGEP’de denetleme genelde yıllık T-STK ÇOGEP Faaliyet Raporu, yazılı dokümanlar (Karar Defteri, Gelen/ Giden Evrak vb.) üzerinden yılda 1 defa yapılır. Denetimlerde, Koordinatör ve T-STK ÇOGEP Organlarının görevini yerine getirmediği tespit edildiğinde veya katılımcıların yazılı olarak şikayetini bildirdiği durumlarda denetimler daha sık yapılar. Sonuç, hazırlanan raporla T-STK ÇOGEP Karar Organı ve TÜRAP İstişare Grubuna iletilir. Koordinatörün yeniden seçimi gerektiğinde Koordinatörü belirleyen kurucu STK’ya gerekli bilgi yazılı olarak verilir.  Yeni bir Koordinatör seçmesi istenir.

Madde 16: Uyarılar

T-STK ÇOGEP Tüzüğüne uygun davranışta bulunmayan katılımcılara, görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyenlere, yetki verilmediği halde T-STK ÇOGEP adına sözlü-yazılı beyanat verenlere, Karar Organı kararları ve DDG raporları doğrultusunda (yazılı sözlü) uyarıda bulunulur. Kural ihlallerinin durumuna göre Karar Organı yaptırım uygular.

TÜRAP’ı veya T-STK ÇOGEP Katılımcısı STK’ları olumsuz yönde etkileme ihtimali olan yürüyüş, basın açıklaması, bildiri vb. faaliyetlerin hayata geçirilmesi için T-STK ÇOGEP Karar Organı ve TÜRAP’ın onayını almak gerekir. Bu prosedür yerine getirilmediği takdirde organizasyonu gerçekleştiren kurum, kişi veya organ uyarılır, devamı halinde T-STK ÇOGEP’le ilişiği kesilir, gerekli yerler bilgilendirilir.

TÜRAP veya T-STK ÇOGEP’in onayı olmadığı durumlarda onay veren Katılımcı STK’lar, T-STK ÇOGEP ve TÜRAP ismi ve logosunu kullanmadan sorumluluğu üstlenerek etkinliği gerçekleştirebilirler.

Madde 17: Karar Alma

Kararlar, niteliğine göre oybirliği, oyçokluğu veya salt çoğunlukla alınır.  Aksine karar alınmadıkça oylamalar açık usulle yapılır. Oy hakkı bulunan kuruluşlar sadece tek temsilciyle oy kullanabilir.

Oybirliği: Karar Organı ve TÜRAP Üyelerini oluşturan tüm STK’ların yazılı onayını ifade eder. T-STK ÇOGEP adına gerçekleştirilecek gösteri, yürüyüş, bildiri vb. etkinliklerde aranır.

Oyçokluğu: Karar Organı Üyelerinin hazirununun ¾’ünün onayını ifade eder.Komisyon veya Alt Çalışma Grubu kurulması, T-STK ÇOGEP başvurularının değerlendirilmesi ve statülerin belirlenmesi, ortak proje başvurularının karara bağlanması vb. durumlarda oyçokluğu ile karar verilir.  

Saltçoğunluk: Karar Organı Üyelerinin hazirununun yarısının bir fazlasının oylarını ifade eder. Gündemin onaylanması, davet edilecek misafirlerin belirlenmesi, sosyal etkinliklerin organizasyonu, toplantı mekanının belirlenmesi vb. durumlarda aranır.

Madde 18: Bütçe

Giderler, Katılımcılar ve Sponsorlar tarafından karşılanır.

Madde 19: T-STK ÇOGEP’in Feshi

a.       T-STK ÇOGEP merkez sekretaryası ve Koordinatörün görev yapmadığı tespit edildiği veya görevden ayrıldıklarını bildiren dilekçesinin TÜRAP İstişare Grubuna ulaştığı, T-STK ÇOGEP Kurucuları veya Karar Organını oluşturan STK’lardan birinin Merkez sekretarya ve koordinatörlük görevini üslenmediği durumlarda, DDG raporu da dikkate alınarak T-STK ÇOGEP fesh edilebilir.

b.      Katılımcı STK Yönetim Kurulları ve TÜRAP Genel Koordinatörlüğü bilgilendirilir.

c.       TÜRAP İstişare Grubu T-STK ÇOGEP kuruluşunu prosedüre uygun olarak yeniden başlatır.

Madde 20:Yürürlüğe Girme Tarihi

T-STK ÇOGEP Tüzüğü 20 Maddeden oluşmaktadır. ………………………….. itibariyle yürürlüğe girmiştir.

T-STK ÇOGEP Kurucuları:

Kurum ismi ve Ad Soyad

STK Çocuk ve Genç Platformu/STK ÇOGEP-İstanbul      Ayşe Pehlivan

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER-İstanbul    Hülya Azaklı

Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE-İstanbul             Ayşe Uğuz

 

TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU REHBERİ

Read 2702 times Last modified on Çarşamba, 13 Eylül 2017 13:53